Kattens rättsställning: Myndigheter

Här kan du läsa om myndigheterna och deras roll:

Länsstyrelsen: Kommunerna hade fram till den 31 december 2008 det lokala ansvaret för den direkta tillsynen av djurskyddet. From den 1 januari 2009 sköter länsstyrelsen den operativa djurskyddskontrollen. För det mesta utförs tillsynsarbetet av djurskyddsinspektörer som tidigare var anställda hos kommunen, men som nu har länsstyrelsen som arbetsgivare.

Djurskyddsinspektören är djurskyddslagens händer och ögon och utför djurskyddsinspektioner på fältet.

På länsstyrelsen arbetar en eller flera länsveterinärer med frågor som rör djur och djurskydd. Länsveterinären fattar bl a beslut om djuromhändertaganden eller djurförbud och gör i vissa fall egna inspektioner på fältet.

 

Polisen är en viktig samarbetspartner för länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärerna. När ett djur ska tas om hand är det polisen som utför själva omhändertagandet efter beslut av kommunen, länsstyrelsen eller polisen själv.

 

Jordbruksverket skriver föreskrifter baserade på djurskyddslag och förordning. Föreskrifterna är bindande och är ofta detaljerade, till exempel kan de fastställa minimimått för förvaring av djur.

Jordbruksverket kan utfärda allmänna råd. Dessa är inte bindande som föreskrifterna, utan ska mer ses som en vägledning.

Jordbruksverket har ansvar för att djurskyddslagen tillämpas på samma sätt i hela Sverige. För att uppnå detta arbetar myndigheten med att vägleda och stödja landets länsstyrelser i deras djurskyddsarbete. De har även hand om alla frågor som rör smittskydd på djurområdet. Därmed handlägger verket också alla frågor som rör transport av djur över Sveriges gränser. Jordbruksverket sköter hund- och ägarregistret på uppdrag av djurskyddsmyndigheten.

 

Regeringen: Med stöd i djurskyddslagen beslutar regeringen om djurskyddsförordningen. I djurskyddsförordningen finns preciserade bestämmelser baserade på djurskyddsslagen. Förordningen reglerar också vilken statlig myndighet som har rätt att meddela föreskrifter på djurskyddsområdet.

 

Riksdagen: Våra valda politiker i riksdagen stiftar djurskyddslagen. I lagen finns övergripande bestämmelser som sätter ramar för allt djurskyddsarbete i Sverige. Vår nuvarande djurskyddslag antogs av riksdagen 1988.

 

Naturvårdsverket sköter alla djurskyddsfrågor för våra vilda djur. Verket håller också i de frågor som rör jaktlagstiftningen.

 

 

 

 

 

Källa: Göteborgs katthjälp